Naše dúchadlá s monoblokmi: séria OMEGA


Robustné typy – dostupné na každé použitie

V prípade našich dúchadiel s monoblokmi máte na výber. Séria OMEGA s jej trojlopatkovými rotormi s nízkou mierou pulzovania vám ponúka rôzne dúchadlá s rotujúcimi piestami na stacionárne a mobilné použitie. Vyrábajú sa v najmodernejších, klimatizovaných CNC obrábacích centrách a absolvujú mimoriadne detailné testy pri maximálnom zaťažení.

 • Dúchadlá s rotujúcimi piestami na univerzálne použitie – stacionárne aj mobilné, pretlakový aj podtlakový režim – na dopravu vzduchu alebo dusíka (OMEGA P a PN)
 • Dúchadlá s hlavnými komponentmi legovanými chrómom a niklom pre oblasť vákuovej destilácie/recyklácie technologickej vody (OMEGA B)
 • Podtlakové dúchadlá s chladením pomocou predradeného vstrekovania na ešte vyšší výkon – prednostne na striedavú pretlakovú a podtlakovú prevádzku na vozidlách na čistenie odpadov a kanálov a na prepravu sypkých materiálov (OMEGA PV)
 • Vákuové čerpadlá s rotačnými piestami na výrobu vysokého vákua (OMEGA WVC) v spojení s predradenou vývevou

Vaše výhody

 • Nadpriemerná životnosť:
  Valčekové ložiská zachytávajú 100 % síl, ktorými pôsobia tlaky plynov na rotory. Životnosť ložísk osadených v dúchadle sa predlžuje až na 100 000 prevádzkových hodín.
 • Vysoký teoretický stupeň prietoku = vysoká účinnosť:
  Vďaka výnimočne presnej výrobe dosahujeme najmenšie rozmery štrbín medzi rotorom a telesom. Tým sa minimalizujú straty objemového prietoku cez štrbiny.

Dosahovanie ziskovosti vďaka nízkym nákladom na životný cyklus
Náklady Life-Cycle

Náš všestranný prínos k zabezpečeniu optimálnej návratnosti nákladov: maximálna energetická účinnosť, špičková dostupnosť stlačeného vzduchu a celosvetová servisná a poradenská sieť s rýchlymi reakčnými dobami.

 

Detaily výrobku

Dúchadlo s rotujúcimi piestami OMEGA P
Zariadenia s rotujúcimi piestami s profilom OMEGA

Oblasť použitia

Je jedno, či ide o stacionárnu alebo mobilnú pretlakovú alebo podtlakovú prevádzku – naše dúchadlo s rotujúcimi piestami sa dokáže presadiť v mnohých oblastiach použitia. Napríklad:

 • vo vodnom hospodárstve (napr. pri prevzdušňovaní sedimentačných nádrží)
 • produkcia ofukovacieho vzduchu (sušenie, chladenie, separovanie, …)
 • prívod vzduchu do horákov
 • na pneumatickú prepravu práškových materiálov a granulátov

Dúchadlo s rotujúcimi piestami na čerpanie dusíka: Model OMEGA PN
Dúchadlo s rotujúcimi piestami OMEGA P

Oblasť použitia
Niektoré sypké materiály sa musia dopravovať v uzatvorenom systéme v ochrannej atmosfére dusíka.
Pritom je nevyhnutná redukcia netesností komponentov systému – teda aj dúchadla s rotujúcimi piestami – na minimum.
Dúchadlá typu PN vyvinuté špeciálne na tento účel použitia sú dostupné s tromi rôznymi tesneniami rotačného prechodu hnacích hriadeľov – v prípade utesnenia mechanickou upchávkou (pozri obrázok) dokonca bez opotrebenia.

Podtlakové dúchadlo s predradením chladením: Model OMEGA PV
Podtlakové dúchadlo OMEGA PV - odčerpávacie vozidlo

Oblasť použitia

 • Použitie v rozsahu nízkeho vákua do 100 mbar (abs.), resp. do tlakového rozdielu 900 mbar
 • Podtlak – sacie prietokové množstvo do 120 m³/min
Príklady použitia
 • mobilné použitie, napr. vozidlá na čistenie odpadov a kanálov a na prepravu sypkých materiálov

Podtlakové dúchadlo OMEGA PV - spôsob činnosti

Spôsob činnosti
Keď je vákuum (žltá farba) uzatvorené medzi rotorom a telesom, dochádza pri ďalšej rotácii k prenikaniu okolitého vzduchu (modrá farba) cez tzv. predradené vstupné kanály do dúchadlového bloku.
Objemové prúdy vytvárané vákuom a okolitým vzduchom sa premiešavajú a vznikajúce kompresné teplo sa prenáša na niekoľkonásobne väčšiu uzatvorenú hmotu vzduchu.
Takýmto spôsobom sa dajú dosahovať rovnaké konečné kompresné teploty ako pri normálnych dúchadlových blokoch.

Kompresor na zhusťovanie bríd: Model OMEGA B
Kompresor na zhutňovanie brúd: Modell OMEGA B

Oblasť použitia

 • Vyvinutý špeciálne na kompresiu vodnej pary v podtlakovom režime – v spojení s chladením vstrekovania vody

Vybavenie

 • Rotory a teleso bloku sú vyrobené z ušľachtilej oceľoliatiny, resp. z liatiny legovanej chrómom a niklom
 • Rôzne špeciálne vnútorné tesnenia rotačných vedení (nekorodujúce a s nízkou mierou opotrebenia)
 • Rôzne špeciálne vnútorné tesnenia rotačného vedenia hnacieho hriadeľa, v závislosti od okolitých podmienok
 • Vertikálny smer prúdenia zhora nadol (dá sa prispôsobiť rôznou montážnou úpravou)

Vákuové čerpadlo s rotačnými piestami: Typ WVC
Vákuové čerpadlo s rotačnými piestami WVC

Oblasť použitia

 • Na aplikácie v rozsahu vysokého vákua
 • Menovitý sací prietok až do 6 800 m³/h
 • Suchá kompresia
 • Na použitie v čerpacích jednotkách v spojení s predradenými čerpadlami na zvýšenie rýchlosti nasávania a podtlaku
Skrátenie času čerpania vďaka frekvenčnému meniču.
Vďaka alternatívne dostupnému frekvenčnému meniču je umožnené súčasné zapínanie vákuového čerpadla s rotačnými piestami a predradeného čerpadla už pri atmosférickom tlaku.

Dúchadlo s rotujúcimi piestami OMEGA P - spôsob činnosti
Dúchadlo s rotujúcimi piestami OMEGA P - spôsob činnosti
 1. Nasávanie
 2. Doprava na tlakovú stranu
 1. Vyrovnanie tlaku
 2. Vysunutie

Rotácia rotačných piestov uzatvára vzduch na nasávacej strane medzi rotor a dúchadlo. Pri pokračujúcej rotácii sa špička rotora dostáva na začiatok excentrického výrezu v telese. Tento „predradený prívodný kanál“ slúži na postupné vyrovnanie tlaku medzi uzatvoreným nasávaným vzduchom a vzduchom prúdiacim z tlakovej strany. Pri dvojlopatkových dúchadlách vstupuje vzduch z tlakovej strany do stláčacej komory naproti tomu prudko. Trojlopatkové dúchadlá preto nepulzujú tak intenzívne ako dvojlopatkové. Vzduch sa nakoniec vypúšťa proti odporom panujúcim v pripojených potrubiach.