Ochrana osobných údajov

Používanie Siteimprove Analytics

Táto internetová stránka používa Siteimprove Analytics, internetový analytický nástroj spoločnosti Siteimprove GmbH. Nástroj Siteimprove Analytics používa tzv. cookies, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto internetovej stránky vytvorené pomocou cookies (vrátane zašifrovanej IP adresy používateľa) sa prenesú na server spoločnosti Siteimprove v Dánsku, kde sa uložia. Spoločnosť Siteimprove použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania internetovej stránky a na zostavenie reportov o aktivitách na internetovej stránke pre jej prevádzkovateľa. Spoločnosť Siteimprove neposkytuje tieto informácie tretím osobám. Pred sprístupnením zhromaždených údajov pomocou nástroja Siteimprove Analytics sa IP adresy nevratne anonymizujú. Inštalácia cookies sa dá deaktivovať vhodným nastavením prehliadača používateľa. V takomto prípade však nemusia byť všetky funkcie tejto internetovej stránky dostupné v plnom rozsahu. Používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním údajov o vašej osobe získaných spoločnosťou Siteimprove vopred opísaným spôsobom a na vopred stanovený účel. Zaznamenávaniu údajov prostredníctvom nástroj Siteimprove Analytics môžete zamedziť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Aktivuje sa Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky.

Deaktivácia Siteimprove Analytics

Ochrana vašej súkromnej sféry pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov je našou prioritou. S osobnými údajmi, ktoré získame počas vašej návštevy našich internetových stránok, zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Zaznamenávanie a spracovanie údajov

Ak navštívite naše internetové stránky, náš internetový server štandardne zaznamená IP adresu vášho internetového servisného providera. Rovnako zaznamenáme aj internetovú stránku, z ktorej nás navštívite, dátum a trvanie návštevy, ako aj typ internetového prehliadača a operačný systém, ktorý používate. Tieto údaje zaznamenávame na štatistické účely, aby sme mohli diagnostikovať problémy so serverom a zlepšovať našu internetovú službu.

Táto internetová stránka používa Google Analytics

Google Analytics – webová analyzačná služba spoločnosti Google Inc. („Google“) – používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto internetovej stránky vytvorené pomocou cookie (vrátane vašej IP adresy, ktorá sa však pred uložením anonymizuje metódou „anonymizeIp“, aby sa už viac nedala priradiť k určitému pripojeniu) sa prenesú na server spoločnosti Google v USA, kde sa uložia.

Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania internetovej stránky, aby bolo možné zosumarizovať reporty o aktivitách na internetovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetovej stránky a prístupom na internet. Spoločnosť Google postúpi tieto informácie v prípade potreby tretím osobám, pokiaľ je to zákonne predpísané alebo ak tretie strany spracovávajú tieto informácie na objednávku spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google.

Inštalovanie cookies môžete odmietnuť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača, chceme vás však upozorniť na to, že v tomto prípade nemôžete využívať niektoré funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu.

Používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním údajov o vašej osobe získaných spoločnosťou Google vopred predpísaným spôsobom a na vopred stanovený účel.
Získavanie údajov prostredníctvom Google-Analytics môžete s platnosťou do budúcnosti odmietnuť tak, že nainštalujete deaktivačné Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB).

Zaznamenávaniu údajov prostredníctvom Google Analytics môžete zamedziť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Nastaví sa Opt-Out-Cookie, ktoré zabráni budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky:

Deaktivácia Google Analytics

Používanie Google reCaptcha

Na ochranu vašich objednávok zadaných prostredníctvom internetového formulára používa naša spološnosť službu reCAPTCHA spoločnosti Google Inc. (Google). Otázka slúži na rozlíšenie toho, či zadanie vykonal človek alebo či ide o zneužitie prostredníctvom automatizovaného strojového spracovania. Otázka zahŕňa odoslanie IP adresy a príp. ďalších údajov, ktoré požaduje spoločnosť Google v súvislosti so službou reCAPTCHA, do spoločnosti Google. Na tento účel sa vaše zadanie prenesie do spol. Google a tam sa ďalej spracuje. Využívaním služby reCaptcha vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby vami vykonané rozoznanie bolo zahrnuté do digitalizácie starých prác. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke však spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najprv vašu IP adresu skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa do servera spol. Google do USA prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spol. Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania tejto služby. IP adresu prenesenú vaším internetovým prehliadačom v rámci reCaptcha nebude spol. Google spájať s inými údajmi. Pre tieto údaje platia odlišné ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Google.

Ďalšie informácie o smerniciach o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Používanie Google Maps

Táto webová stránka používa na vizuálne zobrazenie mapového materiálu „Google Maps API“ spoločnosti Google Inc. (Google). Spoločnosť Google pri používaní Google Maps zbiera, spracováva a používa aj údaje o používaní funkcií Maps používateľmi webových stránok. Podmienky používania Google Maps nájdete v časti Podmienky používania Google Maps. Ďalšie informácie o smerniciach o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Používanie a postúpenie osobných údajov

Pre niektoré servisné služby a informácie na našej internetovej stránke (napr. online žiadosť o zamestnanie, prihlásenie na odber informačných spravodajov alebo na semináre, používanie kontaktného formulára) potrebujeme získať vaše osobné údaje, ako napr. vaše meno, adresu alebo e-mailovú adresu. Tieto údaje zhromažďujeme len vtedy, ak sú nevyhnutné na spracovanie vašej požiadavky. Vaše požiadavky a údaje a informácie, ktoré obsahujú, sa interne postupujú osobám patriacim k firme alebo nami povereným podnikom (napr. obchodní partneri), ktoré nám poskytujú podporu pri spracovaní vašej žiadosti. Vaše osobné údaje nepostupujeme iným tretím osobám. Predaj alebo prenájom údajov je vylúčený.

Osobné údaje ukladáme v malom rozsahu na účely starostlivosti a marketingové účely, pokiaľ to umožňujú zákonné predpisy. Súhlas s používaním a ukladaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať na adrese info@airconsulting.sk.

Spoločnosť Kaeser Kompressoren SE je celosvetovo činný podnik, preto môže byť s cieľom lepšieho spracovania vašej žiadosti potrebné postúpiť vaše osobné údaje na lokálne dcérske spoločnosti, resp. obchodných partnerov, ktorých sídlo sa môže nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Nevykonáva sa žiadne postúpenie vašich osobných údajov na ostatné tretie osoby. Výnimkou sú iba prípady, ak si to vyžadujú zákonné ustanovenia alebo súdne nariadenie.

Bezpečnosť

Aplikujeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje, ktoré spravujeme, ochránili pred manipuláciou, stratou, zničením a prístupom neoprávnených osôb.

Odkazy na externé internetové stránky

Na našich stránkach sa nachádzajú odkazy na internetové stránky tretích osôb. Vezmite, prosím, na vedomie, že nemáme žiaden vplyv na obsah a ochranu údajov externých internetových stránok a ich vlastníkov.

Právo na informovanie a ostatné práva

Vzhľadom na získavanie a používanie osobných údajov nám udeľujete svoj súhlas, ktorý je zodpovedajúcim spôsobom zaprotokolovaný.

Na vyžiadanie vám radi oznámime, či a ktoré osobné údaje o vás sa u nás ukladajú. Nesprávne údaje môžete kedykoľvek nechať opraviť. Navyše máte právo kedykoľvek odvolať súhlas s používaním vašich údajov s účinnosťou do budúcnosti.

Referent pre ochranu údajov:

Air Consulting spol. s r.o. 
Krajinská 92
821 06 Bratislava - meststká časť Podunajské Biskupice

E-mail: info@airconsulting.sk

Príslušný krajinský úrad pre ochranu údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12 
820 07 Bratislava

Slovenská republika