REACH

Informácia o realizácii nariadenia REACH v spoločnosti KAESER KOMPRESSOREN

Dňa 1.7.2007 nadobudlo účinnosť nariadenie č. 1907/2006 Európskeho parlamentu o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH). Toto nariadenie sa týka všetkých

  • výrobcov

  • používateľov

  • importérov

chemických látok a prípravkov. Oblasť platnosti je EÚ.

 

Od 1.12.2010 musia byť zaregistrované chemické látky, ktoré sa v oblasti platnosti

  • vyrábajú

  • uvádzajú do obehu

  • importujú

v množstve nad 1000 t/a.

 

Všetky príslušné látky vo výrobkoch spoločnosti KAESER KOMPRESSOREN boli včas zaregistrované.

Aktuálne znenie nariadenia môžete nájsť vo všetkých úradných jazykoch EÚ na adrese: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Coburg, 13. december 2010

 

Tieto informácie vo všetkých jazykoch EÚ sú pre vás v časti s dokumentami na stiahnutie pripravené na stiahnutie vo formáte PDF.