Predpisy

Tak ako spoločnosť KAESER KOMPRESSOREN, ako výrobca, ste aj vy, ako prevádzkovateľ pneumatických zariadení, viazaný normami a zákonnými predpismi. Na týchto stránkach vás podrobne informujeme o príslušných smerniciach.

REACH

Tak spoločnosť Kaeser realizuje REACH – nariadenie č. 1907/2006 Európskeho parlamentu o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok.

Vyhláška o obaloch

Tak spoločnosť Kaeser realizuje k 1.1.2009 aktualizované nemeckú vyhlášku o obaloch. Týka sa všetkých obalov uvedených do obehu.

Nariadenie o fluórovaných plynoch

Pomáhame vám lepšie pochopiť určité potrebné predpisy o zaobchádzaní s chladiacimi zariadeniami na báze FCKW a správne ich aplikovať na vašu servisnú oblasť.