Nariadenie o F-plynoch

Vplyvy nariadenia EÚ o F-plynoch na kondenzačné sušiče stlačeného vzduchu

Nové nariadenie o F-plynoch EÚ 517/2014 má ovplyvniť znižovanie emisií fluórovaných skleníkových plynov a tým prispieť k obmedzovaniu globálneho otepľovania. V Európe je to záväzný dokument. 

Nariadenie zakazuje uvádzanie niektorých skleníkových plynov a chladiacich zariadení na trh a prostredníctvom systému kvót zabezpečuje výrazné zníženie trhovej ponuky komerčných chladív. Pre spoločnosti a prevádzkovateľov chladiarenských zariadení tiež stanovuje rozšírené predpisy na manipuláciu s fluórovanými skleníkovými plynmi.

Prostredníctvom najčastejšie kladených otázok sa v nasledujúcej časti pokúsime vysvetliť túto právnu a skutočne zložitú oblasť tak, aby bola pre každodenné použitie zrozumiteľnejšia. Detailné informácie nájdete v pozičnom dokumente.

Má pre prevádzkovateľov zmysel, vytvoriť si zásobu chladiva R-404A pre servis existujúcich zariadení?

Nie. Fluórované skleníkové plyny sa smú predávať na účely inštalácie, údržby, servisu a opravy len spoločnostiam, ktoré sú certifikované v súlade s nariadením alebo zamestnávajú certifikovaných pracovníkov. Dôležité je upozorniť aj na to, že od 1. 1. 2020 sa nové chladivo R-404A môže používať na účely servisu len pri zariadeniach s plniacim množstvom menším ako 10,2 kg. Preto sa odporúča skontrolovať prestavenie na alternatívne chladivo.

Koho sa týka nové nariadenie o F-plynoch?

Pozičný dokument je relevantný pre čitateľov, ktorí nakupujú, predávajú, prevádzkujú, servisujú, opravujú alebo likvidujú kondenzačné sušiče v rámci EÚ.

Ktorých kondenzačných sušičov sa to týka?

Týka sa to kondenzačných sušičov, ktoré sú do EÚ importované, v EÚ vyrábané, prevádzkované, servisované, opravované a likvidované, ak na svoju prevádzku potrebujú fluórované skleníkové plyny. Dnešné zariadenia typické pre trh využívajú ako chladivo spravidla hydrofluorokarbóny (HFC). Ide pritom o fluórované skleníkové plyny. 

Tento pozičný dokument klasifikuje kondenzačné sušiče určené na sušenie stlačeného vzduchu a inertných plynov v súlade s týmto nariadením ako stabilné chladiace zariadenia. Hodnotí kondenzačné sušiče ako chladiace zariadenia, ktoré sú koncipované pre remeselné a priemyselné použitie. Predpisy pre uvádzanie domácich chladničiek, mrazničiek alebo zariadení pre komerčné využitie na trh sa na kondenzačné sušiče nevzťahujú.

Aké sú zmeny v porovnaní so starým nariadením o F-plynoch?

Doterajšie nariadenie EÚ o F-plynoch č. 842/2006 sa zrušilo nadobudnutím účinnosti nového nariadenia EÚ č. 517/2014 ku dňu 1. 1. 2015. Doterajšie požiadavky sa v princípe zachovali a viac rozšírili. V nasledujúcich oblastiach bol nanovo definovaný osobitne relevantný obsah pre kondenzačné sušiče:

  • Nedostatok trhovej ponuky bežných súčasných chladív (čl. 14 a nasl.)
  • Publikačné povinnosti pre kondenzačné sušiče a ich chladivá (čl. 12)
  • Zákaz chladiva R-404A na účely údržby sušičov s plniacim množstvom od 10,2 kg (čl. 13)
  • Zákaz uvedenia kondenzačných sušičov R-404A na trh (čl. 11) 
  • Nové hraničné hodnoty a dokumentačné povinnosti pre kontroly úniku (čl. 3-4, 6)
  • Certifikácia servisného personálu (čl. 10)
  • Recyklácia chladív na konci životnosti (čl. 8).

Nebudú už súčasne používané chladivá v budúcnosti v ponuke?

Aktuálne sú na trhu dostupné všetky doposiaľ používané chladivá pre kondenzačné sušiče. Dostupnosť niektorých chladív sa bude zhoršovať. Niektoré chladivá, ako napr. R-404A, budú v blízkej budúcnosti kompletne stiahnuté z trhu. Individuálne zotrvanie a rozsah dostupnosti dnešných chladív závisí predovšetkým od ich prispievaniu k skleníkovému efektu. Ten sa počíta z produktu potenciálu globálneho otepľovania špecifického pre látku, skrátene tiež „GWP“ (pre „global warming potential“), chladiva a každej jeho sledovanej hmotnosti v metrických tonách. Tento produkt nazývame ekvivalent CO2.