So spoločnosťou KAESER dosiahnete súlad s nariadením o fluórovaných skleníkových plynoch.

Uplatňovanie nariadenia EÚ 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch stavia výrobcov, servisy a prevádzkovateľov pred veľké výzvy.
Najmä vy, ako prevádzkovatelia, by ste mali toto nariadenie poznať a zohľadňovať, aby ste mohli včas naplánovať svoje investície a robiť rozhodnutia na udržateľný rozvoj.

Spoločnosť KAESER sa intenzívne zaoberala touto témou a prechodom na chladivo R-513A, ktoré nemá negatívny účinok na klímu, ponúka pre všetky aktuálne a budúce modely bezpečnosť dodávok energie aj v budúcnosti.

Znižovanie emisií skleníkových plynov – phase down

„Phase down“ znamená postupné znižovanie objemu čiastočne fluórovaných skleníkových plynov s cieľom obmedziť ich používanie. Na realizáciu tohto postupného znižovania (phase down) priradila EÚ každému výrobcovi, resp. dovozcovi chladív zodpovedajúci ročný podiel ako individuálnu kvótu. Táto kvóta je vyjadrená ekvivalentom CO2 (GWP x hmotnosť). Základ predstavuje rok 2015 – s priemernou hodnotou z rokov 2009 až 2012 – ktorý zodpovedá 100 %. Do roku 2030 zníži EÚ kvótu postupne na 21 %.

Spoločnosť Kaeser Kompressoren sa riadi nariadením o fluórovaných skleníkových plynoch.

Aké sú dôsledky?

Ak chcú výrobcovia, resp. dovozcovia predávať rovnaký alebo vyšší objem v EÚ, musia:

  • vylúčiť zo svojho sortimentu aktuálne chladivá s vysokým potenciálom globálneho otepľovania (GWP),
  • vo zvýšenej miere ponúkať klimaticky priaznivé chladivá s nízkym potenciálom globálneho otepľovania (GWP),
  • vo zvýšenej miere predávať chladivá, ktoré nie sú obmedzené kvótami – ktoré sú však nevhodné pre súčasné kondenzačné sušiče.

Dôsledky pre chladivá s vysokým potenciálom globálneho otepľovania (GWP):

  • Klesá ponuka trhu, resp. dostupnosť. V dôsledku toho môže dochádzať k nedostatkom v dodávkach na údržbu a opravy.
  • Stúpajú ceny. To vedie k vyšším nákladom na údržbu a opravy.

Preto by ste mali teraz postupovať nasledovne:

1. Pri novom nákupe: použite sušič s chladivom R-513A.
Spoločnosť Kaeser Kompressoren používa vo svojich kondenzačných sušičoch chladivo R-513A.

V dôsledku potenciálu glob. otepľovania dnešných chladív vedie nariadenie o fluórovaných skleníkových plynoch k stále väčšiemu nedostatku, a tým k drastickému zdražovaniu týchto chladív. Spoločnosť KAESER preto začala používať nové klimaticky priaznivé chladivo R-513A. Zavedenie sa uskutoční v roku 2019 pre všetky samostatné a integrované kondenzačné sušiče.

S potenciálom glob. otepľovania len 613 je chladivo R-513A mimoriadne klimaticky priaznivé a z tohto dôvodu dlhodobo dostupné. Jeho zavedenie významným spôsobom neovplyvní doterajšie výkonové parametre aktuálnych modelov R-134a spoločnosti KAESER. Zostane tak zachovaná vynikajúca zaťažiteľnosť v náročných prevádzkových podmienkach, ako sú napr. vysoké teploty alebo znečistenia na kondenzátoroch.

Chladivo R-513A nie je ani toxické, ani horľavé. Na prevádzkovateľov ani na poskytovateľov služieb nie sú preto kladené žiadne ďalšie nároky. K prechodu na chladivo R-513A dochádza až teraz, pretože chladivo a schválenia potrebných zložiek sú dostupné na trhu len odnedávna.

2. Nahradenie starších sušičov s chladivom R-404A

Nariadenie o fluórovaných skleníkových plynoch obmedzuje používanie chladív s potenciálom glob. otepľovania (GWP) vyšším ako 2 500. Týka sa to aj chladiva R-404A v kondenzačných sušičoch. Od 1. januára 2020 sa v kondenzačných sušičoch s plniacimi množstvami od 10,2 kg nesmú na účely údržby používať čerstvé, ešte nepoužité neprípustné chladivá. Od 1. januára 2030 je ich používanie úplne zakázané.

Veľkí výrobcovia chladív už zareagovali a čerstvé, ešte nepoužité neprípustné chladivá viac neponúkajú. Dostupnosť pri opravách pre menšie kondenzačné sušiče nie je z tohto dôvodu istá. Pre chladivo R-404A síce existujú náhradné chladivá, avšak ich hodnota GWP je tiež relatívne vysoká. Nepredstavujú preto žiadnu dlhodobú alternatívu. Ich použitie môže byť okrem toho spojené s konštrukčnými úpravami.

Neodporúčame prestavbu starších zariadení na náhradné chladivo, ale skôr ich nahradenie novým zariadením. Kúpu nových kondenzačných sušičov s chladivom R-404A vôbec neodporúčame. Spoločnosť KAESER vám ochotne poskytne podrobné informácie a má pre vás pripravené vhodné riešenia.

3. Predchádzajte problémom vďaka certifikovanému servisu

Nariadenie o fluórovaných skleníkových plynoch neuvádza žiadne zákazy týkajúce sa prevádzky s chladivom naplneným z výroby. V bežnej prevádzke nedochádza na kondenzačných sušičoch k žiadnym netesnostiam. Nie je preto potrebné pravidelné dopĺňanie. S cieľom udržať tento stav čo najdlhšie odporúčame vykonávať pravidelné kontroly. Včasné rozpoznanie netesností a zavedenie vhodných opatrení umožňuje prevádzkovateľovi predchádzať nákladným výpadkom alebo opravám. Napr. dlhodobá strata chladiva v dôsledku nedostatočného mazania vedie často k poškodeniu kompresora. Na zasiahnutých zariadeniach sa musia okrem toho vykonávať povinné kontroly tesnosti.

Avšak pozor: Servis chladenia smie vykonávať iba certifikovaný odborný personál a musí sa viesť podrobná dokumentácia. Nariadenie o fluórovaných skleníkových plynoch zavádza výrazné sankcie pri porušení jeho ustanovení pre personál servisu, údržby a prevádzkovateľov. Dostupní odborní pracovníci sú však veľmi vyťažení rastúcimi požiadavkami nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch. Predajcovia kondenzačných sušičov by mali preto poskytovať riešenia na efektívny prístup k certifikovaným odborníkom a zabezpečiť tak včasný a spoľahlivý servis. Servis spoločnosti KAESER je spoľahlivý a osvedčený partner.      

4. Dôsledne sledujte sušiče s chladivom R-407C- a R-410A
Dbajte na to, aké chladivo používa váš kondenzačný sušič.

Sušiče s chladivom R-407C a R-410A sa často používajú v kondenzačných sušičoch. Tieto pre výrobcu cenovo výhodné chladiace agregáty však skrývajú niekoľko nevýhod pre prevádzkovateľa. Ich prietokové vlastnosti sú pri vyšších teplotách obmedzené. Okrem toho majú sušiče s chladivom R-407C a R-410A výrazne vyššie hodnoty GWP ako sušič s chladivom R-134a. Tieto chladivá budú preto v budúcnosti vo výraznejšej miere nedostatkové a ich cena bude narastať.

Náhradné chladivá s podobnými vlastnosťami sú síce dostupné, ale sú doposiaľ bez výnimky horľavé. Pre aktuálne kondenzačné sušiče nie je použitie horľavých chladív vhodné. Dodatočná úprava nie je spravidla ekonomicky výhodná. Z tohto dôvodu hrozí v strednodobom horizonte nemožnosť vykonávania opráv. Minimálne budú musieť prevádzkovatelia znášať vysoké náklady na opravy pri netesnostiach. Zariadenia budú musieť prípadne dokonca odstaviť. Platí to rovnako pre prídavné sušiče kompresorov. Z tohto dôvodu neodporúčame kúpu nových sušičov s chladivom R-407C a R-410A. Spoločnosť KAESER poskytuje alternatívy.