Čistička odpadových vôd s populačným ekvivalentom 85 000 v Kitzingene.
Komunálna čistička odpadových vôd Kitzingen

Zníženie spotreby energie a zvýšenie množstva vzduchu!

Dúchadlo na privádzanie kyslíka do prevzdušňovacej nádrže

Zníženie potreby elektrickej energie o viac ako 20 percent! To bolo možné len modernizáciou starého zariadenia vzduchového kompresora s novou dúchadlovou stanicou od spoločnosti Kaeser Kompressoren.

Zadanie úlohy:

Asi po 14 rokoch prevádzky bolo potrebné v jednej komunálnej čističke odpadových vôd s populačným ekvivalentom 85 000 zmodernizovať centrálnu dúchadlovú stanicu. Štyri staršie frekvenčne riadené dúchadlá vytvárali stlačený vzduch, ktorý sa rozvádzal zberným potrubím pomocou regulačných clonových uzáverov do jednotlivých aktivačných zón. Zadanie pre novú koncepciu výroby stlačeného vzduchu bolo zníženie potreby elektrickej energie a lepšie prispôsobenie na napr. v dôsledku vinobrania sezónne výrazne kolísajúcu potrebu vzduchu paralelne bežiacich vzduchových kompresorov. Do polovice všetkých kaskád sa vzduch privádza prerušovane. Okrem toho sa vzniesla požiadavka, aby nové kompresory pred dodaním absolvovali kontrolu výkonu podľa ISO 1217 príloha C, resp. E so všetkými komponentami potrebnými na prevádzku.

Riešenie:

Intenzívna analýza časovej potreby vzduchu a prevádzkového tlaku, ako aj aplikácie dlhodobých skúseností v tlakovej vzduchotechnike poskytli riešenie, ktoré umožní spustiť všetky body potreby s čo najmenším počtom strojov a s čo najmenej stratovou zmenou frekvencie: Dve skrutkové dúchadlá typu EB 380S-SFC (po 55 kW, frekvenčne riadené), EB 380S-STC (37 kW, štartér Y/D) a dúchadlo BB 89C-STC (11 kW, štartér Y/D).
Dosiahol sa rozsah nastavenia pre vyrobený stlačený vzduch od 315 do 5515 Nm³/h (cca 1:17). Spojené riadenie SIGMA AIR MANAGER kombinuje vždy najefektívnejšie stroje pre aktuálnu potrebu. Riadenie navyše manažuje zálohové kapacity pre prípad, že niektorý stroj vypadne alebo sa musí vykonať jeho údržba. SIGMA AIR MANAGER komunikuje cez dátovú zbernicu so systémom riadenia procesu, vymieňa prevádzkové a stavové údaje a súčasne vykonáva reguláciu tlaku.

Nadradené riadenie stroja Sigma Air Manager spoločnosti Kaeser Kompressoren.
Výsledok:

Pri pohľade späť na porovnateľné časové obdobia posledných rokov bolo možné znížiť náklady na výrobu energie minimálne o 23 percent, čo dokonca ešte prevýšilo očakávania.
Okrem toho zostala kompresorová stanica chladená okolitým vzduchom v strojovni úplne nedotknutá nemeckým teplotným rekordom roka 2015 s teplotou vyše 40 °C, pretože skrutkové dúchadlá KAESER sú aj tak štandardne koncipované na okolitú teplotu do 45 °C.
Ak by však predsa bola ešte potrebná optimalizácia v oblasti mechaniky, riadenia stroja, výkonovej elektriky, prevádzkových režimov alebo komunikácie kompresorov, tak teraz existuje kontaktný partner, ktorý je rýchlo na mieste a vie dokonale pochopiť súvislosti – podľa tvrdení prevádzkovateľa predstavuje toto spolu so servisom KAESER perfektné riešenie.

Kompresorová stanica spoločnosti Kaeser Kompressoren sa nachádza v čističke odpadových vôd v Kitzingene.