Informácie o ochrane údajov na marketingové účely

Vaše osobné údaje získavame, ukladáme a spracúvame na marketingové účely.

Prevádzkovateľ podľa čl. 4 (7) GDPR je spoločnosť

Air Consulting, spol. s r.o.
Krajinská 92 
821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Tel.: + 421 2 40202080

Účelom získavania, uchovávania a spracúvania vašich osobných údajov je zasielanie zákazníckych časopisov, pozvánok, poštových správ, elektronickej pošty alebo ide o telefonáty na dohodnutie termínov. Ak si neželáte niektorú z týchto foriem kontaktovania, pošlite nám, prosím, krátku informáciu na e-mailovú adresu info@airconsulting.sk.

Na marketingové účely spracúvame výlučne nasledujúce vaše údaje: Priezvisko, meno, firma, funkcia, firemná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, ako aj informácie o tom, akú formu kontaktovania si želáte.

Spoločnosť Air Consulting, spol. s r.o. spracúva interne vaše údaje podľa čl. 4 (9) GDPR v oddeleniach predaj, servis a marketing. Môže nastať situácia, že vaše otázky postúpime nami povereným podnikom (napr. obchodní partneri), ktorí nám poskytnú podporu pri spracovaní vašej žiadosti. Vaše osobné údaje nepostupujeme iným tretím stranám.

Do zahraničia mimo EÚ (tretie krajiny) alebo medzinárodným organizáciám podľa čl. 44 GDPR postúpime vaše osobné údaje len na vašu žiadosť, napr. pri vyžiadaní ponuky od zahraničnej pobočky. Pre prípad prenosu osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ podľa čl. 44 GDPR vám Air Consulting, spol. s r.o., že budú dodržané predpisy čl. 45 a nasl. GDPR.

Právny základ spracúvania vašich údajov podľa čl. 6 GDPR je daný tým, že máme buď aktuálne vyjadrenie súhlasu od vás, alebo ste ako súčasný zákazník dostávali marketingové podklady aj v minulosti. Podľa čl. 21 GDPR môžete proti používaniu vašich údajov na marketingové účely kedykoľvek namietať zaslaním e-mailu na info@airconsulting.sk.

Ak budeme na základe zmlúv s vami alebo na základe zákonných predpisov nútení uchovávať vaše údaje dlhšie, zamedzíme ich používaniu na marketingové účely.

Podľa čl. 15 a nasl. GDPR máte právo na prístup k vašim údajom, ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania. Obráťte sa na tento účel na nasledujúcu adresu:

Air Consulting, spol. s r.o.
Krajinská 92
821 06 Bratislava
E-mail: info@airconsulting.sk.

Sťažnosť môžete podať na Urad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.